Všeobecné obchodní podmínky


1. Úvod
 • 1.1. Tyto podmínky upravují vaše využití našich webových stránek.

 • 1.2. Tím, že používáte naše webové stránky, přijímáte tyto podmínky v plném rozsahu; pokud tedy s těmito podmínkami nebo jakoukoli částí těchto podmínek nesouhlasíte, nesmíte naše webové stránky používat.

 • 1.3. Pokud se na našich webových stránkách předložíte jakýkoli materiál nebo použijete některou z našich webových služeb, budeme vyžadovat váš výslovný souhlas s těmito podmínkami.

 • 1.4. Pro používání našich webových stránek vám musí být minimálně 18 let; používáním našich webových stránek nebo souhlasem s těmito podmínkami potvrzujete, že je vám nejméně 18 let.

 • 1.5. Naše webové stránky používají cookies; potvrzením souhlasu s těmito podmínkami nebo pomocí našich webových stránek potvrzujete, že souhlasíte s tím, abychom používali cookies v souladu s podmínkami našich Zásad ochrany osobních údajů a cookies.


2. Kredit
 • 2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou dokumentem právní povahy, který vznikl překladem adaptovaných podmínek z www.website-contracts.co.uk.


3. Upozornění na autorská práva
 • 3.1. Copyright © Aisa International, s.r.o.

 • 3.2. S výhradou výslovných ustanovení těchto podmínek:

  • (a) společně s naším poskytovatelem licence vlastníme a kontrolujeme všechna autorská práva a další práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách a materiál na našich webových stránkách; a

  • (b) všechna autorská a další práva duševního vlastnictví na našich stránkách a materiál na našich webových stránkách jsou vyhrazeny.


4. Povolení k používání webových stránek
 • 4.1. Můžete:

  • (a) zobrazovat stránky z našich webových stránek ve webovém prohlížeči;

  • (b) stahovat stránky z našich webových stránek pro cache ve webovém prohlížeči;

  • (c) tisknout stránky z našich webových stránek;

  • (d) přehrávat audio a video soubory z našich webových stránek; a

  • (e) prostřednictvím webového prohlížeče využívat naše webové služby;

  • s výhradou ostatních ustanovení těchto podmínek.

 • 4.2. S výjimkou výslovného povolení na základě bodu 3.1. nebo jiných ustanovení těchto podmínek, nesmíte stáhnout žádný materiál z našich webových stránek nebo uložit takový materiál do vašeho počítače, nebo jej kopírovat či znovu publikovat bez našeho výslovného svolení nebo bez poděkování a uvedení autora originálu, pokud byl zveřejněn. Pokud obdržíte oprávnění k replikaci, měli byste vždy uvést poděkování a odkaz na původní článek, který byl replikován.

 • 4.3. Naše webové stránky můžete používat pouze pro své osobní a obchodní účely a nesmíte je používat k jiným účelům.

 • 4.4. Až na výslovná povolení zmíněná v těchto podmínkách, nesmíte na našich webových stránkách upravovat, měnit ani jinak modifikovat žádný materiál.

 • 4.5. Pokud nevlastníte příslušná práva k materiálu nebo je nekontrolujete, pak nesmíte:

  • (a) znovu publikovat materiál z našich webových stránek (včetně verzí znovu publikovaných na jiných webových stránkách);

  • (b) prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiály z našich webových stránek;

  • (c) zobrazovat jakýkoliv materiál z našich webových stránek na veřejnosti;

  • (d) využít materiály z našich webových stránek pro komerční účely;

  • (e) dále distribuovat materiál z našich webových stránek.

 • 4.6. Bez ohledu na bod 4.5., pokud můžete komukoliv dále publikovat naše newslettery, blogy nebo jiný materiál či videa v tištěné nebo elektronické podobě, musíte vždy uvést zdroj, tedy odkaz na původní článek, který byl replikován, a zmínit původního autora.

 • 4.7. Vyhrazujeme si právo omezit přístup do určitých částí našich webových stránek, nebo celých našich webových stránek, na základě našeho uvážení; nesmíte obejít nebo se pokusit obejít jakékoliv omezení týkajícího se omezení přístupu na naše webové stránky.


5. Přijatelné použití
 • 5.1. Nesmíte:

  • (a) jakýmkoliv způsobem používat naše webové stránky nebo podnikat jakékoliv kroky, které způsobují nebo mohou způsobit jejich poškození nebo zhoršení jejich výkonu, dostupnosti nebo přístupnosti;

  • (b) používat naše webové stránky jakýmkoliv způsobem, který je nezákonný nebo protiprávní, podvodný nebo škodlivý nebo má souvislost s jakoukoliv nezákonnou nebo protiprávní, podvodnou nebo škodlivou aktivitou;

  • (c) používat naše webové stránky ke kopírování, ukládání, hostování, přenosu, odesílání, používání nebo distribuci jakéhokoliv materiálu, který sestává z (nebo má souvislost s) jakýmkoliv spyware, počítačovými viry, trojskými koni, počítačovými červy, záznamníky kláves, rootkitem nebo dalším škodlivým počítačovým softwarem;

  • (d) provádět jakékoliv systematické nebo automatizované sbírání dat (mimo jiné scraping, data mining) na našich webových stránkách nebo v souvislosti s nimi bez našeho výslovného písemného souhlasu;

  • (e) vstoupit nebo jinak komunikovat s našimi webovými stránkami pomocí jakéhokoliv bota, web crawlera (spidera) nebo jiných automatizovaných prostředků, s výjimkou pro účely indexace vyhledávače;

  • (f) porušit směrnici stanovenou v souboru robots.txt pro naše webové stránky; nebo

  • (g) použít data shromážděna z našich webových stránek pro jakékoliv přímé marketingové činnosti (mimo jiné včetně e-mail marketingu, SMS marketingu, telemarketingu a přímého marketingu).

 • 5.2 Nesmíte používat data shromážděna z našich webových stránek pro kontaktování jednotlivců, společností nebo jiných osob či subjektů.

 • 5.3. Musíte zajistit, aby všechny informace, které nám prostřednictvím našich webových stránek nebo ve vztahu k našim webovým stránkám dodáte, byly pravdivé, přesné, aktuální, úplné a nezavádějící.


(SEKCE 6, 7 a 8 NEJSOU APLIKOVÁNY – Na tomto webu nejsou momentálně povoleny žádné účty)
6. Registrace a účty
 • 6.1. Chcete-li mít nárok na účet na našem webu podle tohoto oddílu, musíte být klientem společnosti Aisa.

 • 6.2. Pro pravidelné zasílání informací se můžete zaregistrovat na našem webu vyplněním a odesláním registračního formuláře a kliknutím na ověření v dolní části formuláře.

 • 6.3. Nesmíte dovolit žádné jiné osobě používat váš účet pro přístup na web.

 • 6.4. Pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu, musíte nás okamžitě písemně informovat.

 • 6.5. K přístupu na web nesmíte používat účet jiné osoby, pokud k tomu nemáte výslovné svolení této osoby.


(SEKCE 6, 7 a 8 NEJSOU APLIKOVÁNY – Na tomto webu nejsou momentálně povoleny žádné účty)
7. Přihlašovací údaje uživatele
 • 7.1. Pokud se zaregistrujete k účtu na našem webu, budete vyzváni k výběru ID uživatele a hesla.

 • 7.2. Vaše uživatelské jméno nesmí být zavádějící a musí splňovat pravidla stanovená pro obsah v části 10; nesmíte používat svůj účet nebo ID uživatele v souvislosti s předstíráním identity jiné osoby.

 • 7.3. Musíte udržovat své heslo v tajnosti.

 • 7.4. Pokud se dozvíte o jakémkoli prozrazení vašeho hesla, musíte nás okamžitě písemně informovat.

 • 7.5. Jste zodpovědní za jakoukoli činnost na našem webu, která vznikla v důsledku nedodržení důvěrnosti vašeho hesla, a můžete nést odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku takového selhání.


(SEKCE 6, 7 a 8 NEJSOU APLIKOVÁNY – Na tomto webu nejsou momentálně povoleny žádné účty)
8. Zrušení a pozastavení účtu
 • 8.1. V závažných případech máme právo:

  • (a) pozastavit váš účet;

  • (b) zrušit váš účet; a/nebo

  • (c) upravit detaily vašeho účtu,

  • kdykoli podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění nebo vysvětlení.

 • 8.2. Vy sami můžete svůj ůčet kdykoliv na našich webových stránkách zrušit.


9. Povolení pro váš obsah
 • 9.1. V těchto podmínkách „váš obsah“ znamená všechny práce a materiály (včetně textu, grafiky, obrázků, zvukových materiálů, video materiálů, audiovizuálních materiálů, skript, softwaru a souborů), které nám odešlete přímo nebo přes naše webové stránky pro zveřejnění, zpracování, nebo přenos prostřednictvím našeho webu.

 • 9.2. Poskytujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní bezplatnou licenci k použití, reprodukci, uložení, přizpůsobování, publikování, překládání a distribuci vašeho obsahu v jakémkoliv existujícím nebo budoucím médiu.

 • 9.3. Poskytujete nám právo sublicencovat práva popsaná v bodě 9.2.

 • 9.4. Poskytujete nám právo podat žalobu pro porušení práv popsaných v bodě 9.2.

 • 9.5. Tímto se vzdáváte všech svých práv k vašemu obsahu v maximálním rozsahu povolené příslušným zákonem; a zaručujete a prohlašujete, že jste se v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem vzdali všech ostatních autorských práv na váš obsah.

 • 9.6. Svůj obsah můžete upravovat v povoleném rozsahu pomocí funkce úprav dostupné na našem webu.

 • 9.7. Pokud jakýmkoliv způsobem porušíte nebo pokud máme důvodné podezření, že jste jakýmkoliv způsobem porušili tyto podmínky, můžeme vymazat, nepublikovat nebo upravit veškerý váš obsah, aniž by byla dotčena naše další práva podle těchto smluvních podmínek.


10. Pravidla pro váš obsah
 • 10.1. Zaručujete a prohlašujete, že váš obsah bude v souladu s těmito podmínkami.

 • 10.2. váš obsah nesmí být nezákonný ani protiprávní, nesmí porušovat zákonná práva žádné osoby a nesmí mít možnost vést k právní žalobě proti jakékoliv osobě (v jakémkoliv případě, jurisdikci a podle jakéhokoliv příslušného práva).

 • 10.3. V souladu s těmito podmínkami nesmí váš obsah a naše užití vašeho obsahu:

  • (a) být urážlivý nebo zločinně falešný;

  • (b) být obscénní nebo neslušný;

  • (c) porušovat jakákoli autorská práva, morální práva, práva na databázi, práva na ochrannou známku, práva na design nebo jiná práva duševního vlastnictví;

  • (d) porušovat jakékoli právo na důvěru, právo na soukromí nebo právo na ochranu údajů podle právních předpisů o ochraně údajů;

  • (e) představovat nedbalou radu nebo obsahovat jakoukoliv výpověď nedbalosti;

  • (f) představovat podněcování ke spáchání trestného činu, návod ke spáchání trestného činu nebo k podpoře trestné činnosti;

  • (g) pohrdat jakýmkoli soudem nebo porušit jakýkoliv soudní příkaz;

  • (h) být v rozporu s právními předpisy o rasové nebo náboženské nenávisti nebo diskriminaci;

  • (i) být v rozporu s právními předpisy o úředním tajemství;

  • (j) být v rozporu s jakýmkoli smluvním závazkem vůči jakékoli osobě;

  • (k) zobrazovat násilí explicitním, grafickým nebo bezdůvodným způsobem;

  • (l) být pornografický, oplzlý, sugestivní nebo sexuálně explicitní;

  • (m) být nepravdivý, chybný, nepřesný nebo zavádějící;

  • (n) obsahovat jakékoli pokyny, rady nebo jiné informace, které mohou být použity a které by mohly, pokud by byly použity, způsobit nemoc, zranění nebo smrt nebo jakoukoli jinou ztrátu či škodu;

  • (o) představovatspam;

  • (p) být urážlivý, klamavý, podvodný, vyhrožující, obtěžující, antisociální, výhružný, nenávistný, diskriminační nebo pobuřující; nebo

  • (q) způsobit komukoliv rozmrzelost, nepohodlí nebo zbytečnou úzkost.


11. Omezené záruky
 • 11.1.Nepotvrzujeme:

  • (a) úplnost nebo přesnost informací zveřejněných na našich webových stránkách;

  • (b) že materiál na našich webových stránkách je aktuální; nebo

  • (c) že naše webové stránky či jakákoliv služba na našich webových stránkách zůstanou dostupné.

 • 11.2. Vyhrazujeme si právo přerušit nebo změnit jakékoliv nebo všechny služby našich webových stránek, a to kdykoli podle našeho výhradního uvážení; přestat zveřejňovat naše webové stránky bez upozornění nebo vysvětlení; a pokud není v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, nebudete mít nárok na žádnou náhradu při přerušení nebo změně služeb webových stránek, nebo pokud přestaneme tyto webové stránky zveřejňovat.

 • 11.3. V maximálním povoleném rozsahu podle platných právních předpisů a s výhradou bodu 12.1. vylučujeme veškerá vyjádření a záruky týkající se předmětu těchto podmínek, našich webových stránek a jejich použití.


12. Omezení a vyloučení odpovědnosti
 • 12.1. Nic v těchto podmínkách nebude:

  • (a) omezovat nebo vylučovat jakoukoliv odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví z nedbalosti;

  • (b) omezovat nebo vylučovat jakoukoliv odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení údajů;

  • (c) omezovat jakékoliv závazky jakýmkoliv způsobem, který není povolen platnými zákony; nebo

  • (d) vylučovat veškeré závazky, které nemohou být vyloučeny podle příslušného práva.

 • 12.2. Omezení a vyloučení odpovědnosti stanovna v této sekci 12. a jinde v těchto podmínkách:

  • (a) podléhají bodu 12.1.

  • (b) řídí všechny závazky vyplývající z těchto podmínek nebo vztahující se k předmětu těchto podmínek, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, občanskoprávních deliktů (včetně nedbalosti) a z porušení zákonných povinností, pokud není v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak.

 • 12.3. V rozsahu, v jakém jsou naše webové stránky, informace a služby na našich webových stránkách poskytovány bezplatně, nebudeme odpovídat za žádnou ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu a neopravňujeme k tomu, aby jakékoli zveřejněné informace byly vnímány jako osobní rada. Před přijetím jakéhokoliv finančního opatření byste měli vždy vyhledat odbornou radu.

 • 12.4. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty vyplývající z jakékoli události nebo událostí mimo naši rozumnou kontrolu.

 • 12.5. Neneseme odpovědnost za případné obchodní ztráty, včetně ztráty nebo poškození zisků, příjmů, výnosů, využití, výroby, předpokládaných úspor, podnikání, smluv, obchodních příležitostí nebo dobré vůle.

 • 12.6. Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo poškození dat, databází nebo softwaru.

 • 12.7. Neneseme odpovědnost za žádnou zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu.

 • 12.8. Souhlasíte s tím, že máme zájem omezit osobní odpovědnost našich pracovníků a zaměstnanců, s ohledem na to berete na vědomí, že jsme společnost s ručením omezeným; souhlasíte, že nebudete uplatňovat žádné osobní nároky vůči našim pracovníkům a zaměstnancům ohledně ztrát, které utrpíte v souvislosti s našimi webovými stránkami nebo těmito podmínkami (to samozřejmě neomezuje ani nevylučuje odpovědnost společnosti s ručením omezeným za jednání a zanedbání pracovníků a zaměstnanců).


13. Porušení těchto podmínek
 • 13.1. Aniž by byla dotčena naše další práva podle těchto podmínek, pokud jakýmkoliv způsobem porušíte tyto podmínky nebo pokud máme důvodné podezření, že jste tyto podmínky jakýmkoli způsobem porušili, můžeme:

  • (a) vám zaslat vám jedno nebo více formálních upozornění;

  • (b) vám dočasně pozastavit přístup k našim webovým stránkám;

  • (c) trvale vám zakázat přístup na naše webové stránky;

  • (d) blokovat počítače používající vaši IP adresu v přístupu na naše webové stránky;

  • (e) obrátit se na kteréhokoliv nebo všechny vaše poskytovatele internetových služeb a požádat je, aby vám zablokovali přístup k našim webovým stránkám;

  • (f) zahájit proti vám soudní řízení, ať už pro porušení smlouvy nebo z jiného důvodu; a/nebo

  • (g) pozastavit nebo smazat váš účet na našich webových stránkách.

 • 13.2. Pokud pozastavíme, zakážeme nebo zablokujeme váš přístup na naše webové stránky nebo část našich webových stránek, nesmíte podniknout žádné kroky k obcházení takového pozastavení, zákazu nebo blokování (včetně vytváření a/nebo používání jiného účtu).


14. Změny
 • 14.1. Tyto podmínky můžeme čas od času zrevidovat.

 • 14.2. Upravené podmínky se vztahují na naše webové stránky a jejich používání ode dne zveřejnění revidovaných podmínek na našich webových stránkách a vy se tímto vzdáváte jakéhokoliv práva, které by vám jinak mělo být oznámeno, nebo s nímž byste souhlasili.


15. Vyhrazení
 • 15.1. Tímto souhlasíte, že můžeme přidělovat, převádět nebo zadávat subdodavatelské smlouvy nebo jinak nakládat s našimi právy a/nebo povinnostmi podle těchto podmínek.

 • 15.2. Nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu přidělit, převést nebo uzavřít subdodavatelskou smlouvu nebo jinak nakládat se svými právy a/nebo povinnostmi podle těchto podmínek.


16. Oddělitelnost
 • 16.1. Pokud uváží soud nebo jiný příslušný orgán ustanovení těchto podmínek za nezákonné a/nebo nevyhnutelné, zůstanou ostatní ustanovení v platnosti.

 • 16.2. Pokud by jakékoliv nezákonné a/nebo nevymahatelné ustanovení těchto podmínek bylo zákonné nebo vymahatelné a pokud by byla část zrušena, bude tato část považována za vymazanou a zbytek ustanovení bude platit i nadále.


17. Práva třetích stran
 • 17.1. Smlouva sepsána podle těchto podmínek je k vašemu i našemu prospěchu a není určena k tomu, aby z ní měla prospěch nebo aby byla vymahatelná jakoukoliv třetí stranou.

 • 17.2. Výkon práv stran vyplývajících ze smlouvy podle těchto podmínek nepodléhá souhlasu žádné třetí strany.


18. Celá dohoda
 • 18.1. S výhradou bodu 12.1. tvoří tyto podmínky spolu s našimi Zásadami o ochraně osobních údajů a cookies celou dohodu mezi vámi a námi v souvislosti s vaším užíváním našich webových stránek a nahrazuje všechny předchozí dohody mezi vámi a námi v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek.


19. Právo a jurisdikce
 • 19.1. Tyto podmínky se řídí a jsou vykládány v souladu s českým právem.

 • 19.2. Jakékoliv spory týkající se těchto podmínek podléhají jurisdikci českých soudů.


20. Naše detaily
 • 20.1. Tyto webové stránky jsou informace o nás samotných a jsou uvedeny v našich Zásadách o ochraně osobních údajů a cookies, kde jsou také podrobnosti o tom, jak kontaktovat nás nebo dozorový úřad ochrany údajů můžete kontaktovat, a také podrobnosti o právu být odstraněn z databáze.